KÚPNA ZMLUVA

(RÁMCOVÁ)

uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení

----------------------------------------------------------------------------------------------------

medzi zmluvnými stranami:

 

1.         Obchodné meno          :       WELD TRADE s.r.o.

             Sídlo                           :        Výstavby 9, 040 11 Košice,Slovenská republika

             IČO                             :        43870376

             DIČ / IČ DPH              :        2022507498 / SK2022507498

  Registrácia                 :        Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 20954/V

             Bankové spojenie       :        Tatra Banka a.s., Košice

             Číslo účtu                   :         2626815059 / 1100

             Kontaktné údaje         :         Telefón: +421 903 93 26 83

                                                          E-mail: info@work-wear.sk

             Zastúpenie                 :          a spoločnosť je oprávnený konať: Ing. Jaroslav Kušnír

                                                                             (ďalej len „predávajúci“)

 

a

 

2.         Obchodné meno       :           

             Sídlo                            :           

             IČO                               :           

             DIČ                               :           

Registrácia                 :           

             Bankové spojenie     :           

             Číslo účtu                    :           

             Kontaktné údaje        :            Telefón:

                                                               E-mail:

             Zastúpenie                 :            za spoločnosť je oprávnený konať...................................................

                                                                             (ďalej len „kupujúci“)

takto:

 

Článok 1

Predmet zmluvy

 

1.   Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodávať kupujúcemu, na základe jeho objednávok, počas doby účinnosti tejto zmluvy hnuteľné veci zo sortimentu predávajúceho (ďalej aj „tovar“) a prevádzať na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tento tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

2.     Táto zmluva je zmluvou rámcovou a vzťahuje sa na všetky jednotlivé kúpne zmluvy (ďalej len „čiastkové zmluvy“) uzavreté medzi zmluvnými stranami v rámci a po dobu trvania tejto zmluvy. Ustanovenia uvedené v tejto rámcovej kúpnej zmluve sú podstatnými náležitosťami každej čiastkovej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami počas trvania tejto rámcovej zmluvy. Prípadné odchylné ustanovenia uvedené písomne v čiastkových kúpnych zmluvách uzatváraných na podklade tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy.

 

Článok 2

Kúpna cena

 

1.     Kúpnu cenu si zmluvné strany individuálne dohodnú pri uzatváraní každej čiastkovej zmluvy, pričom podkladom pre určenie kúpnej ceny bude aktuálny cenník tovaru predávajúceho platný v deň uzatvorenia čiastkovej kúpnej zmluvy a vzájomne dohodnutá zľava z ceny tohto cenníka. 

2.     Kúpnu cenu za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu ihneď pri dodávke tovaru predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú na predĺženej splatnosti, najneskôr však do 14 dní odo dňa jeho dodania.

3.     Dohodnutá kúpna cena zahŕňa sumu balného. Dohodnutá kúpna cena nezahŕňa sumu prepravného podľa ďalších ustanovení tejto zmluvy.

 

Článok 3

Platobné podmienky

 

1.     Kupujúci je povinný za tovar zaplatiť dohodnutú cenu riadne a včas.

2.     Zaplatenie ceny za objednaný tovar vykoná kupujúci spôsobom dohodnutým s predávajúcim.

3.     Na odročenie platenia musí kupujúci požiadať predávajúceho o uzavretie zmluvy o odročenom platení. Na uzavretie tejto zmluvy nemá kupujúci nárok a jej uzavretie závisí od vôle predávajúceho. Predávajúci je oprávnený podmieniť uzavretie zmluvy o odročenom platení zabezpečením splnenia záväzku nasledovnými prostriedkami: a)vystavením zmenky, b)spísaním notárskej zápisnice s presnou špecifikáciou právneho záväzku ako exekučného titulu, c)ručením, d)uznaním záväzku alebo iným zabezpečovacím prostriedkom.

            

 

Článok 4

Objednávka, prijatie objednávky a odvolanie objednávky

 

1.     Dodanie tovaru sa uskutočňuje na základe písomnej objednávky kupujúceho zaslanej predávajúcemu poštou, e-mailom, telefonicky, ktorú predávajúci kupujúcemu potvrdí. Potvrdením objednávky predávajúcim je uzavretá čiastková kúpna zmluva. Čiastková kúpna zmluva môže byť uzavretá aj písomnou formou na jednej listine podpísanej oboma zmluvnými stranami alebo môže byť uzavretá aj telefonicky.

2.     Každá objednávka kupujúceho musí obsahovať minimálne:

                         - obchodné meno kupujúceho;

                         - sídlo kupujúceho;

                         - IČO kupujúceho;

                         - názov objednaného tovaru;

                         - množstvo objednaného tovaru;

                         - jednotkovú cenu objednaného tovaru;

                         - celkovú cenu za objednané množstvo tovaru;

                         - miesto dodania tovaru;

                         - uvedenie spôsobu platby za dohodnutý tovar.

3.     Kupujúci má právo stornovať (odvolať) objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Kupujúci má právo stornovať objednávku kedykoľvek bez udania dôvodu aj po jej záväznom potvrdení predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu storno poplatok vo výške 10% z kúpnej ceny objednaného tovaru. V prípade stornovania potvrdenej objednávky tovaru v hodnote 332 € bez DPH a viac je storno poplatok vo výške 30% z kúpnej ceny objednaného tovaru.

 

Článok 5

Dodanie tovaru

 

1.     Predávajúci splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že kupujúcemu umožní nakladať s objednaným tovarom v predajni predávajúceho.

2.     Zmluvné strany si môžu dohodnúť iné miesto dodania tovaru ako je predajňa predávajúceho, a to potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim s iným miestom dodania tovaru ako je predajňa predávajúceho. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu dodaním objednaného tovaru na takto dohodnutom mieste.

3.     Kupujúci má povinnosť tovar na dohodnutom mieste prevziať.

4.     Dokladom preukazujúcim dodanie tovaru kupujúcemu je príslušný dodací list, na ktorom je uvedený dátum dodania tovaru, názov dodaného tovaru, množstvo tovaru, jednotková cena a celková cena tovaru. Zmluvné strany sa dohodli, že tým, že kupujúci (sám alebo prostredníctvom poverenej osoby podľa článku 11 bod 6) podpíše príslušný riadok dodacieho listu, na ktorom je uvedený dátum dodania tovaru, názov dodaného tovaru, množstvo tovaru, jednotková cena a celková cena, potvrdzuje tým prevzatie tovaru v deň, ktorého dátum je uvedený na príslušnom riadku dodacieho listu a súhlasí s jeho kúpnou cenou.

5.     Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v dohodnutom mieste pri odbere tovaru za cenu nad 100 € bez DPH bezplatne, okrem prípadov, keď si kupujúci i v tomto prípade zabezpečí dodanie tovaru na vlastné náklady. Za prepravu zásielok tovaru s nižšou hodnotou  je predávajúci oprávnený kupujúcemu účtovať prepravné podľa aktuálneho sadzobníka predávajúceho.

6.     Predávajúci je povinný bez vyzvania kupujúceho dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a miesto dodania, zvyčajne do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

7.     Predávajúci nie je povinný prepravovaný tovar poisťovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodli inak. Zodpovednosť za poškodenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom odovzdania tovaru na prepravu predávajúcim. 

8.     Kupujúci je povinný tovar skontrolovať alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie. Zjavné vady tovaru je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr do 24 hod., oznámiť predávajúcemu.

9.     Ak kupujúci neprevezme tovar riadne a včas a predávajúcemu tým vznikne škoda, je kupujúci povinný túto škodu predávajúcemu nahradiť. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, ktorý má kupujúci prevziať v predajni predávajúceho, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu skladné  v sume 10 € za každý aj začatý deň omeškania.

 

 

Článok 6

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

 

1.     Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru.

2.     Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom dodania tovaru.

3.     Dodaním tovaru sa na účely tejto zmluvy rozumie:

-       odovzdanie tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim;

-       keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom v predajni predávajúceho.

 

Článok 7

Zodpovednosť za vady

 

1.     Rozsah, podmienky a spôsob uplatnenia zodpovednosti za vady tovaru kupujúcim vrátane informácií o vykonávaní záručných opráv upravuje Reklamačný poriadok, tvoriaci samostatnú prílohu tejto zmluvy.

 

 

 

 

 

Článok 8

Sankcie

 

1.     V prípade, ak sa kupujúci dostane do omeškania s platením kúpnej ceny alebo jej časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. 

2.     V prípade, ak bude predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru, je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny nedodaného tovaru za každý, aj začatý deň omeškania.

 

Článok 9

Ochrana osobných údajov

 

1.     Kupujúci touto zmluvou podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších prepisov udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu (ďalej len „súhlas“).

2.     Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci bude jeho osobné údaje spracúvať pre účely vedenia evidencie, ktorej vedenie je mu uložené zákonom.

3.     Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci môže jeho údaje poskytnúť v súlade s bodom 2 tretej osobe, ktorá bude pre neho vykonávať činnosti alebo spolupracovať pri výkone činností podľa bodu 2.

4.