IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke ako „Doručenie zásielky“, ak taká nie je, v lehote uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.work-wear.sk pri príslušnom Tovare v katalógu Tovarov resp. Služieb. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo príslušné podmienky pre poskytovanie konkrétnej Služby neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“).

4.2. Dodacia lehota pri Tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí Tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. VOP, t.j. akceptáciou Objednávky Predávajúcim. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za Tovar, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína Dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný Tovar nie je možné dodať v Dodacej lehote podľa Objednávky, alebo uvedenej na internetovej stránke Predávajúceho www.work-wear.sk pri príslušnom Tovare v katalógu Tovarov, Predávajúci je o tejto skutočnosti povinný Kupujúceho bezodkladne informovať spolu s uvedením informácie o náhradnom termíne dodania Tovaru, prípadne Predávajúci ponúkne Kupujúcemu iný Tovar, t.j. ponúkne Kupujúcemu náhradné plnenie. Pokiaľ Kupujúci prejaví súhlas s dodaním Tovaru v navrhovanom náhradnom termíne, je Predávajúci povinný dodať Tovar v tejto dodatočnej lehote. Pri náhradnom plnení je Predávajúci povinný Kupujúcemu dodať Tovar minimálne v rovnakej kvalite a cene. V prípade náhradného plnenia, je náhradné plnenie Predávajúci oprávnený Kupujúcemu poskytnúť len v prípade predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho s poskytnutím náhradného plnenia. Ak Predávajúci nesplní svoj záväzok dodať Tovar podľa pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, a zároveň nedodá Tovar ani v dodatočne poskytnutej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo pred uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci Predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie Tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre Kupujúceho osobitne dôležité, a Predávajúci Tovar v tejto lehote nedodal, Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie Tovaru.

4.4. Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať, platí ust. čl. III. ods. 3.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

V. Podmienky dodania Tovaru a Služieb

5.1. Dodanie Tovaru sa uskutočňuje Predávajúcim prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích osôb, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 16:30 hod. Tovar objednaný na dobierku v pracovných dňoch do 10:00hod, ktorého dostupnosť je skladom bude zaslaný ešte v ten deň, inak v nasledujúci pracovný deň.

5.2. Nižšie Predávajúci uvádza možnosti dodania Tovaru (platné pre celé územie Slovenskej republiky): 
a) doprava na adresu určenú Kupujúcim pri Objednávke Tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu (kuriérskej spoločnosti) pri objednávkach do 10 Kg
c) odber Tovaru na príslušnej predajni Predávajúceho – t.j. odber Tovaru, ktorého dostupnosť je skladom v mieste odberu; je možný po 24 hodinách od Akceptácie Objednávky, t.j. od uzatvorenia Kúpnej zmluvy 

5.3. Povinnosti Kupujúceho pri prevzatí Tovaru: 
a) Kupujúci je povinný Tovar od zmluvného prepravcu (kuriérskej spoločnosti) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť predajcovi. V prípade zistenia porušenia originálnej pásky s logom Predávajúceho na Tovare alebo zistenia iných porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom Službou, je Kupujúci povinný predmetnú zásielku od prepravcu neprevziať. V prípade prevzatia zásielky s prepravovaným Tovarom od prepravcu, je Kupujúci povinný podpísať preberací protokol. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným Tovarom bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným Tovarom.
b) Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí, Tovar  riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť priamo Predávajúcemu, a to ešte pred potvrdením prevzatia Tovaru. Na dodatočné nahlásenie zjavných mechanických poškodení Tovaru nie je možné brať ohľad a tieto nebudú Predávajúcim uznané.